Ethics (اخلاق):
ما کارکنان، با استعانت از پروردگار و براساس ارزشهای والای انسانی، خود را در قبال مشتریان، مصرف‏کنندگان، شهروندان، همسایه‌ها، منابع انسانی و سهامداران و نیز در برابر همه سازمان‌های همکار، اعم از تأمین‏کنندگان و رقبا، مسئول و متعهد می‌دانیم و با پای‌بندی به حقوق همه صاحبان حق در فعالیت حرفه‌ای، به انجام تعهدات اخلاقی  مندرج در این سند، هم‌سوگند و هم‏پیمان می‌شویم.
 

Value (ارزش):
ارزش‌ها، جهت گیری‌ها و عقاید پایدار هلدینگ اکصاکو نسبت به وقایع و امور است. به عبارت دیگر ارزش‌ها، چراغ راهنمای حرکت است، از «آنچه هست» به «آنچه باید باشد». اکصاکو برای دستیابی به اهدافش ناگزیر از تغییر است و تغییر فرهنگ اکصاکو به نحوی که پشتیبان ارزش‌های سازمانی باشد، لازمه تحقق اهداف آن است. ارزش‌های سازمانی کمک می‏کنند تا همه کسانی که در سراسر کشور، با لباس اکصاکو و برای اکصاکو کار می‏کنند، در جهت رشد و سوددهی پایدار، نوآوری و کارایی عملیاتی گروه گام بردارند.
 

Conduct (رفتار):
فرهنگ، مفهومی بسیار وسیع است. فرهنگ سازمانی موجب تمایز رقابتی برای سازمان می‌شود و فراتر از آن، سرنوشت سازمان را رقم می‌زند. خطاهایی که در حوزه فرهنگ سازمانی رخ می‌دهد، به مراتب آثار زیان¬بارتری نسبت به خطاهای استراتژیک سازمان دارد. نکته مهم دیگر این که فرهنگ سازمانی به هیچ وجه قابل کپی برداری نیست و تلاش بسیاری از سازمان‌ها در این راستا بی‌ثمر بوده است. فرهنگ در اصل ژن سازمان است و هویت آن را نشان می‌دهد. با الهام از چنین نکاتی است که مطالعه و مدیریت فرهنگ سازمانی اهمیتی ویژه پیدا کرده است.