صنعت ساختمان و پروژه هاي عمراني به گواهي آمار و ارقام، از لحاظ سرمايه و حجم نيروي انساني درگير، بزرگترين صنعت در كشــور مي باشــد. رشد سريع جمعيت و افزايش تقاضا، نياز به كاهش زمان تحويل پروژه هاي عمراني و كاهش زمان برگشت سرماية سرمايه گذاران و عواملـي از اين قبيل باعـث شـده اند تا ضرورت ايجاد تحول در شيوه هاي سنتي صنعت ساختمان روز به روز بيشتر شود.  روش"صنعتـی سـازی سیسـتم هـای سـاختمانی" يكي از روش های نوپا در عرصه ساخت و سازهاي عمراني در كشور است. اگـر تكنولوژي ساختمان را بـه معني وارد شدن صنعت در ساختمان سازي بگيريم، از حدود سال1347 تكنولوژي ساختمان وارد ايران شد و اوج آن زماني بود كه ساختمان سازي به صورت شهرك سازي در بعضي از شهرهاي بزرگ مثل اصفهان (مجتمع ذوب آهن)، اهواز، تبريز، تهران و برخي ديگر از شهرها شروع شد. اين صنعت بيشـتر از كشورهاي اروپايي مانند آلمان، هلند، انگليس و فنالند به ايران وارد شد. با این حال هیچ صنعتی بدون ضعف نیست، اغلب مشکلات در حوزه بهره وری ،کیفیـت کار و مهمتر از همه در تحویل پروژه رخ می دهد. میبینیم که صنعت ساخت و ساز در کشور ما هنوز هم در بسیاری از موارد ضعیف عمل می کند، استفاده زیاد از کارگران غیرماهر، تجهیزات فنی کم و روش های ساخت و ساز باعث بهروری پایین در محل ساخت و ساز میشود. بدون تردید تهیه و بهنگام نمودن برنامه هاي زمان بندي اجرائی و مالی یکی از مهمترین ارکان مدیریت صنعت ساخت و ساز می باشد زیرا در صورت اتمام بموقع پروژه، کارفرما و پیمانکار هردو از منافع مادي و معنوي بسیاري برخوردار می گردند. در کشورهاي پیشرفته صنعتی، تحویل بموقع پروژه ها یکی از مهمترین دغدغه هاي مدیران می باشد.  متاسفانه در کشور ما برنامه ریزي، نزد اکثر پیمانکاران مقوله اي است ناآشنا، در صورتی که امور مالی شالوده صنعت ساخت وساز را تشکیل می دهد. یکی از کمبود هاي اساسی در زمینه مدیریت ساخت وساز و صنعت ساختمان در کشور ما عدم برقراري یک سیستم معین جهت محاسبه و تعیین هزینه هاي واقعی و مدیریت مالی بخش هاي مختلف در حین انجام پروژهاي ساختمانی می باشـد. یکی از اهداف اصلی در گرایش به صنعتی سازي عملیات اجرایی ساختمانی، افزایش سرعت و ارتقا کیفیت ساخت و ساز و مدیریت دقیق مالی می باشد. در کشور ما بعلت عدم مدیریت صحیح مالی در پروژه هاي ساختمانی هر شرکتی جهت تخمین سود و زیان خود، در مدت اجراي پروژه روشی را ابداع می نمایدکه به دلیل عدم رعایت نکات علمی و اصولی همواره احتمال فراموش نمودن و یا در نظر نگرفتن برخی از هزینه ها وجود دارد . از این رو مطالعه و برآورد دقیق هزینه ها و بررسی منابع مالی مورد نیاز پروژه و مدیریت و برنامه ریزي صحیح مالی و کنترل زمان پروژه یکی از موثر ترین روشها جهت نیل بسوي صنعتی سازي بخش ساختمان و تحویل بموقع پروژه ها می باشد.