در جهان امروز، رقابت تنگاتنگ به منظور کسب سطوح بالاتری از توسعه و پیشرفت، مولفه جدایی‌ناپذیر برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی محسوب می گردد. توسعه اقتصادی از طریق تعریف پروژه‌ها در بخش‌های مختلف از جمله انرژی، حمل و نقل و … تحقق می‌یابد لذا مسئله مهم تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری مطرح می‌گردد. لذا هلدینگ اکصاکو آمادگی خود را به منظور سرمایه گذاری مستقیم به صورت منفرد و یا با مشارکت سرمایه گذاران در کلیه پروژه های نفت و گاز، فولاد، ساختمان و غیره را اعلام میکند.